Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Наставен кадар

Сите членови  на нашиот наставен кадар поседуваат сертификат за соодветната метода, најмалку за нивото на кое тие предаваат или се квалификувани експерти во своите области. За да добијат дозвола за обучување, секоја година посетуваат дополнителни обуки. Покрај тоа, членовите на наставниот кадар мора да учествуваат на годишна размена на искуства и се надгледувани од страна на СЕКТОР Церт.